Resocjalizacja - Studia

Zbliża się październik, a wraz z nim rozpoczęcie roku akademickiego na wielu polskich uczelniach, a także w wyższych szkołach prywatnych. Jednym z obleganych i wciąż popularnych wśród studentów kierunków jest resocjalizacja – studia, o których wciąż niewiele wiemy.

Czym jest resocjalizacja?

Czym jest resocjalizacja?Jak wskazuje przedrostek „re-„, resocjalizacja ma miejsce wówczas, gdy dana jednostka nie przejdzie prawidłowego procesu socjalizacji, czyli przystosowania do życia w społeczeństwie, polegającego de facto na przystosowaniu się do wypracowanych przez społeczeństwo zasad współżycia. Resocjalizacji wymaga osoba, która nie jest w stanie samodzielnie i efektywnie funkcjonować w społeczeństwie. Zamiast tego zaś prezentuje postawę dewiacyjną oraz nieumiejętność poddania się określonym normom społecznym. Resocjalizacja ma miejsce najczęściej w więzieniach, poprawczakach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, miejscach skupiających ludzi z problemami osobowościowymi.

Celem procesu odnowy jest wyplenienie negatywnych nawyków oraz zachowań społecznie nieakceptowanych. Także zrewidowanie postrzegania świata przez jednostki wadliwie zsocjalizowane. Im wcześniej rozpoczęta resocjalizacja, tym większe szanse powodzenia terapii. Skuteczność procesu uzależniona jest w głównej mierze od osoby poddawanej resocjalizacji. To ona bowiem musi wykazać chęć dokonania zmiany.

Resocjalizacja ma za zadanie realizować trzy główne funkcje, a mianowicie:

  • terapeutyczną (zdiagnozowanie zaburzeń danej jednostki i podjęcie stosownego leczenia);
  • opiekuńczą (stworzenie jednostce optymalnych warunków koniecznych do dokonania zmian, jak np. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wsparcia);
  • dydaktyczno-wychowawczą (przygotowanie jednostki do samodzielnego życia w społeczeństwie, np. poprzez znalezienie pracy).

Resocjalizacja – Studia

Kierunek ten dostępny jest na licznych polskich uczelniach, co dowodzi, iż niezmiennie cieszy zainteresowaniem młodych ludzi podejmujących ważne decyzje dotyczące przyszłości. Niektóre ze szkół oferują jednolite studia magisterskie. Inne pozwalają na dwustopniowe studiowanie resocjalizacji (najpierw 3-letnie studia licencjackie, a następnie 2-letnie magisterskie). Resocjalizacja może być tylko jednym z przedmiotów wykładanych w ramach studiów psychologicznych czy socjologicznych, lecz stanowi także odrębny i autonomiczny kierunek studiów. Ukończenie studiów uprawnia m.in. do podjęcia pracy w rozmaitych instytucjach państwowych, zakładach karnych, służbach mundurowych, ośrodkach terapeutycznych, ośrodkach leczenia dewiacji i uzależnień, czy zespołach kuratorskich. Absolwenci mają zatem dość szerokie spektrum działania.

Resocjalizacja – Predyspozycje do pracy w zawodzie

Praca w tym zawodzie jest trudna i wymagająca, ponieważ absolwenci resocjalizacji na co dzień spotykają się z zachowaniami dewiacyjnymi, ludzkimi tragediami i problemami psychospołecznymi. Z pewnością zatem osoby, które rozważają studia w tym kierunku powinny cechować się ponadprzeciętnym stopniem empatii, wzorowym kośćcem moralnym oraz twardym charakterem. By móc skutecznie pomagać innym trzeba ponadto wykazać dużo cierpliwości oraz być otwartym na drugiego człowieka. Resocjalizacja należy do szeroko pojętych humanistycznych kierunków studiów. Dlatego też jednostka ludzka znajduje się tu w centrum zainteresowania.

Resocjalizacja – Zagadnienia podejmowane na studiach

Resocjalizacja - Zagadnienia podejmowane na studiachResocjalizacja to złożona dziedzina, która wymaga wiedzy interdyscyplinarnej. Dlatego też, oprócz wprowadzenia do resocjalizacji, studenci poznają psychospołeczne formy niedostosowania, podstawy psychologii klinicznej, patologie społeczne i podwaliny kryminalistyki, i pedagogiki resocjalizacyjnej. Poznają także metodologię postępowania w praktyce resocjalizacyjnej. Na przykład: resocjalizacja poprzez pracę, sport i rekreację, arteterapię czy promocję zdrowia, dydaktykę oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych u jednostek dewiacyjnych. Studenci uczą się ponadto, jak pomagać ludziom w walce z uzależnieniami. Nie tylko fizycznymi (jak alkoholizm, czy narkomania), ale także uzależnieniami o podłożu psychologicznym. Studenci nabywają wiedzę teoretyczną, ale również odbywają praktyki w placówkach specjalistycznych oraz instytucjach wspierających procesy resocjalizacyjne.

Resocjalizacja – Perspektywy w zawodzie

Resocjalizacja jest kierunkiem przyszłościowym, ponieważ wszelkiego rodzaju dewiacje, niedostosowanie społeczne, czy uzależnienia, niezależnie od stopnia rozwoju cywilizacyjnego, zawsze są obecne w społeczeństwie. Nawet tym najbardziej rozwiniętym technologicznie. Można wręcz powiedzieć, że wraz z rozwojem nauki, obserwuje się częstsze występowanie nowego typu dewiacji społecznych. Przykładem mogą być uzależnienia od internetu i mediów społecznościowych, które skutecznie niweczą tradycyjne relacje międzyludzkie. W dobie licznych pokus z zewnątrz oraz swoistej alienacji jednostki z życia społecznego specjaliści z zakresu resocjalizacji są potrzebni. Rynek pracy jest zatem otwarty na absolwentów tego kierunku.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here