Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

Większość firm korzysta przy prowadzeniu działalności ze środków trwałych – mogą to być na przykład pojazdy, nieruchomości, wyposażenie biur czy maszyny i urządzenia produkcyjne. Najczęściej do rozliczeń księgowych stosuje się amortyzację, co pozwala w ustalonych okresach ująć odpowiednio w kosztach zakup środka trwałego. Jeśli jednak z jakiegoś powodu taki środek przestanie być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności, to przedsiębiorca ma dwa wyjścia. Pierwszym z nich będzie likwidacja, natomiast drugim sprzedaż. W ujęciu księgowym oba te zdarzenia wyglądają podobnie, różnica pomiędzy nimi jest taka, że w przypadku sprzedaży powstaje dodatkowo przychód, który należy odpowiednio zaksięgować.

Ujęcie sprzedaży w ewidencji

Ze sprzedażą środka trwałego w praktyce wiążą się dwie operacje księgowe. W momencie jego wydania stronie kupującej należy wystawić dokument LT, który powoduje wyksięgowanie z ewidencji. Jednocześnie niezbędne jest zaksięgowanie sprzedaży środka trwałego, najczęściej robi się to za pomocą faktury VAT. W wyjątkowych przypadkach urzędy pozwalają na wystawienie faktury VAT marży, ale z reguły stosowana jest zwykła faktura. Przy takiej transakcji nie ma też potrzeby sporządzania oddzielnej umowy. Jeżeli przy zakupie środka trwałego przedsiębiorca skorzystał z możliwości odliczenia podatku VAT, to sprzedaż musi zostać objęta fakturą VAT, a zastosowana stawka ma być właściwa dla danego towaru.

Zgodnie z ustawą przychody i koszty wiążące się ze zbyciem środka trwałego należy zaliczyć do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, natomiast wynik całej transakcji należy ująć jako stratę lub zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych. W przypadku dokumentu LT po stronie MA na koncie „Środki trwałe” wyksięgowuje się wartość początkową środka trwałego, natomiast po stronie WN, na koncie „Umorzenie” wykazuje się wszystkie dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne. Różnicę, jako pozostałe koszty operacyjne, księguje się po stronie WN na koncie tych kosztów. W przypadku faktury jej kwotę brutto księguje się, jak każdą inną należność, na koncie „Rozrachunki z odbiorcami” po stronie WN. Wartość sprzedaży netto tego dokumentu zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, i właśnie w taki sposób należy ją też wykazać po stronie MA. Z kolei kwota VAT powinna się znaleźć na koncie „Rozliczenie VAT należnego” po stronie MA.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię podatku dochodowego, związanego ze sprzedażą środka trwałego. Zgodnie z przepisami wydatki związane z nabyciem takiego środka, zmniejszone o zaksięgowane odpisy amortyzacyjne, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, bez względu na czas ich poniesienia. Wynika z tego, że w przypadku jego sprzedaży niezamortyzowaną wartość zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.

Sprzedaż środka wycofanego na cele prywatne

Przedsiębiorcy mają możliwość wycofania środków trwałych zaewidencjonowanych w firmie na cele prywatne. Jeśli jednak po przeprowadzeniu takiej operacji nastąpiła sprzedaż wycofanego środka, to także w niektórych przypadkach należy odpowiednio ująć taką transakcję w księgach. Konieczność ewidencji sprzedaży zależy przede wszystkim od tego, kiedy ta operacja miała miejsce. Jeśli wycofany środek został zbyty po 6 latach od przekazania, to nie rodzi to żadnych skutków podatkowych. Natomiast jeśli miało to miejsce wcześniej, to w takim przypadku przychód z transakcji należy potraktować jako przychód z działalności gospodarczej. Jeśli przy zakupie podatnik korzystał z odliczenia VAT, to podczas sprzedaży wycofanego na cele prywatne środka także musi tę czynność opodatkować.

Źródło: MDDP Outsourcing – Biuro rachunkowe Warszawa

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here